Za pristup sustavu za polaganje ispita i primanje certifikata za odslušani Webinar potrebno je registrirati korisnički račun.

Nakon što ste napravili korisnički račun možete pristupiti našem moodle sustavu, odslušati željene webinare, te pristupiti online polaganju ispita. Nakon odslušanog webinara dobivate mogućnost polaganju ispita.

Nakon uspješno položenog ispita na Vaš e-mai dobivate certifikat u obliku printabilne .pdf diplome.

REGISTRACIJA