Igralište novog doba – konferencija
Djeca koriste uređaje s pristupom internetu od sve ranije dobi, nažalost slaba educiranost roditelja o štetnim sadržajima i opasnostima koji se skrivaju u toj digitalnoj džungli ostavlja veliki prostor gdje djeca mogu zalutati i time postati žrtve zlostavljanja na internetu. Neophodno je usmjeriti preventivne i edukacijske programe na roditelje, stručnjake i sada već predškolsku djecu

U sklopu međunarodniog dana interneta – dan kad je prva elektronička poruka poslana s jednog računala na drugo, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu održao je stručnu konferenciju i panel diskusiju – Igralište novog doba.

Ideja konferencije “Igralište novog doba” je da stručnjaci, koji rade s predškolskom djecom i djecom nižih razreda osnovnih škola, unaprijede svoja znanja i vještine u području sigurnosti i zaštite djece na internetu te utjecaju digitalnih tehnologija kako bi adekvatno i pravodobno reagirali u potencijalno prijetećim situacijama, što dugoročno doprinosi smanjenju rizične uporabe interneta i utjecaju digitalnih tehnologija kod djece.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu neprofitna je udruga osnovana 2006. godine u Osijeku po uzoru na slične organizacije u svijetu. Motiv za osnivanjem Centra osnivači su pronašli u realnom stanju nedovoljne zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja putem interneta te širenja pornografije i pedofilije, ali i drugih oblika zlostavljanja vezanih uz uporabu interneta. Građanski aktivizam urodio je entuzijastičnim timom ljudi koji su proveli i provodit će razne projekte kako bi smanjili slučajeve zlostavljanja djece u Hrvatskoj.